برنامه ثبت نام دانشجویی (دستورات SQL و سی شارپ)

برنامه ثبت نام دانشجویی (دستورات SQL و سی شارپ) -

یک برنامه ساده ثبت نام دانشجویی به زبان سی شارپ و SQL که سه عمل اصلی Insert، Update و Delete را انجام می دهد.

نیازمندی ها

برای ساخت این پروژه کوچک، به نرم افزارهای زیر احتیاج خواهیم داشت:

  • SQL Server ۲۰۱۴
  • Visual Studio ۲۰۱۳

ادامه فایل راهنما داخل پروژه می باشد.

توسط
توسط
توسط
توسط
توسط
توسط